MF przygotowało rozporządzenie, w którym zapisało wprowadzenie od 1 stycznia bufora systemowego na poziomie 3 proc. łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.

"Utrzymanie przez banki odpowiednich poziomów kapitałów przyczyni się do zachowania ich odporności na ewentualne negatywne zjawiska szokowe o charakterze zewnętrznym, co może pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność gospodarki dzięki zapewnieniu większej stabilności warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Stabilność polskiego sektora bankowego może w przyszłości przełożyć się na poprawę ocen zarówno wiarygodności kredytowej Polski, jak i ocen ratingowych poszczególnych banków" - napisano w OSR.