"Proponuje się, aby zamiast programu odnawianego corocznie decyzjami Rządu pojawił się system zapewniający przedsiębiorcom trwały, stabilny dostęp do preferencyjnych gwarancji umożliwiający planowanie wykorzystania instrumentów gwarancyjnych w strategicznej perspektywie, a wolumen udzielanych gwarancji powinien pozostać na poziomie zbliżonym do lat ubiegłych (ok. 9 mld zł)" - napisano.

Rząd liczy, że dzięki 9 mld zł gwarancji, system bankowy wygeneruje 16 mld zł kredytów.

"Zakłada się stabilizację popytu na gwarancje na poziomie 9 mld rocznie, co przy pokryciu ryzyka kredytowego na poziomie do 60 proc. daje roczną kwotę gwarantowanych kredytów na poziomie ok. 16 mld zł" - napisano.

Rząd chce, aby zamiast budżetowego finansowania w przeważających przypadkach wydatków i kosztów z tytułu udzielonych gwarancji stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis, powstał instrument umożliwiający stworzenie montażu finansowego środków uwolnionych z instrumentów finansowych programów operacyjnych szczebla centralnego obecnej i minionej perspektywy finansowej UE, środków realokowanych z kapitałów BGK oraz ewentualnej, dobrowolnej partycypacji interesariuszy w dowolnym przedziale czasowym, przy czym budżet pełniłby rolę wspomagającą jako gwarant systemu.