"Wzrost gospodarczy w EŚW powinien przyspieszyć w latach 2017-2018 do poziomu nieznacznie powyżej 3 proc. Instytucje międzynarodowe i uczestnicy rynków finansowych spodziewają się nieco wolniejszego wzrostu PKB jedynie w gospodarkach rosnących najszybciej w ub.r., tj. Rumunii, Bułgarii i Słowacji. W pozostałych krajach przyspieszenie wzrostu ma wynikać głównie z umiarkowanego ożywienia inwestycji. Konsumpcja prywatna pozostanie kluczowym czynnikiem ożywienia dzięki dalszemu wzrostowi dochodów do dyspozycji. Wynagrodzenia nominalne będą w najbliższym czasie nadal rosnąć" - napisano w raporcie.

NBP podał, że do przyspieszenia wzrostu gospodarczego w regionie przyczyni się stopniowa odbudowa inwestycji. W 2017 r. i 2018 r. NBP przewiduje szybszą mobilizację funduszy strukturalnych UE, choć inwestycje publiczne pozostaną na niższym poziomie niż w rekordowych latach 2014-2015.

Według NBP, zwiększone transfery socjalne i spożycie publiczne w regionie będą w coraz większym stopniu wspierać ożywienie.

"W 2017 r. skala poluzowania fiskalnego wyniesie ok. 0,7 pkt. proc. PKB i będzie największa od czasu kryzysu gospodarczego" - napisano w raporcie.

Dodano, że w części krajów dodatkowym impulsem dla popytu krajowego będą obniżki obciążeń podatkowych.

Według NBP prognozy wskazują na stopniowy wzrost inflacji w krajach EŚW w średnim okresie do umiarkowanych poziomów.

"Krótkookresowe perspektywy inflacji w regionie kształtować będą efekty bazy związane ze zmianami cen surowców energetycznych i żywności. W horyzoncie najbliższych miesięcy w kierunku wzrostu inflacji będzie oddziaływać również wzrost cen metali na rynkach światowych, związany z ograniczaniem ich podaży wskutek zmniejszenia mocy produkcyjnych chińskiego przemysłu metalurgicznego. Jednocześnie można oczekiwać stopniowego wzrostu inflacji bazowej, do którego przyczyniać się będą umacniające się: presja popytowa i wzrost płac. W kierunku wyższej inflacji w EŚW oddziaływać będzie także stopniowe przyspieszenie wzrostu cen w UE-15" - napisano.