Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie odnotowała 27,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 25,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 40,44 mln zł wobec 34,69 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa GPW osiągnęła zysk z działalności operacyjnej równy 40,4 mln zł, w porównaniu do 41,4 mln zł uzyskanych w IV kwartale 2016 r. i 34,7 mln zł wypracowanych w okresie porównywalnym 2016 roku. Niewielki spadek wyniku operacyjnego w stosunku do poprzedniego kwartału o 0,9 mln zł był wypadkową wyższych przychodów z segmentu rynku finansowego (wzrost o 5,9 mln zł), wyższych przychodów z segmentu rynku towarowego (wzrost o 3,8 mln zł), oraz wyższych kosztów operacyjnych (wzrost o 8,8 mln zł). Należy jednak podkreślić, że przyczyną wzrostu kosztów operacyjnych w I kwartale 2017 roku w stosunku do IV kwartału 2016 roku jest ujęcie w I kwartale br. pełnej szacowanej kwoty rocznej opłaty na rzecz KNF tj. 11,4 mln zł dla całej Grupy" - czytamy w raporcie.

W I kwartale 2017 r. EBITDA Grupy GPW wyniósł 46,8 mln zł, co oznacza spadek o 0,6 mln zł w stosunku do 47,5 mln zł osiągniętych w IV kwartale 2016 roku i wzrost w stosunku do 41,1 mln zł uzyskanych w okresie porównywalnym 2016 roku, podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 91,03 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 81,03 mln zł rok wcześniej.

"W okresie 3 miesięcy 2017 r. przychody Grupy ze sprzedaży wyniosły 91 mln zł, co oznacza wzrost o 11,4% (9,3 mln zł) w stosunku do poprzedniego kwartału tj. IV kwartału 2016 r. Wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do IV kwartału 2016 r. wynikał z wyższych o 5,9 mln zł przychodów osiągniętych w segmencie rynku finansowego, głównie w obszarze obsługi obrotu akcjami i innymi instrumentami udziałowymi. Wzrost przychodów został zanotowany również z obsługi emitentów o 0,2 mln zł tj. 3,4% i ze sprzedaży informacji o 0,1 mln zł tj. o 1%. Przychody z rynku towarowego były również wyższe w stosunku do przychodów osiągniętych w poprzednim kwartale ubiegłego roku o 3,8 mln zł tj. o 12,1 %. Wzrost przychodów z rynku towarowego wynika ze wzrostu przychodów z prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia o 5,5 mln zł tj. o 148,7% w stosunku do IV kwartału 2016 roku oraz ze wzrostu przychodów z obrotu prawami majątkowymi o 0,7 mln zł tj. o 8,5%. Pozostałe pozycje przychodów z rynku towarowego w I kwartale 2017 roku wykazały spadek przychodów w stosunku do poprzedniego kwartału" - czytamy dalej.

Przychody Grupy z obsługi obrotu na rynku finansowym w pierwszych trzech miesiącach 2017 r. wyniosły 38,8 mln zł w porównaniu do 33,2 mln zł uzyskanych w IV kwartale 2016 roku oraz 28,3 mln zł uzyskanych w porównywalnym okresie roku 2016.

Przychody ogółem z obsługi emitentów na rynku finansowym w I kwartale 2017 roku wyniosły 6,3 mln zł, w porównaniu do 6,1 mln zł uzyskanych w IV kwartale 2016 roku i 5,9 mln zł uzyskanych w I kwartale 2016 r.

Przychody z tytułu sprzedaży informacji w I kwartale 2017 roku wyniosły 10,5 mln zł, w porównaniu do 10,4 mln zł uzyskanych w IV kwartale 2016 roku oraz 10,3 mln zł w I kwartale 2016 r. Wzrost przychodów jest wynikiem wzrostu liczby abonentów informacji.

Przychody Grupy GPW z rynku towarowego w I kwartale 2017 r. wyniosły 35,0 mln zł, w porównaniu do 31,2 mln zł uzyskane w IV kwartale 2016 roku oraz 36,1 mln zł osiągnięte w I kwartale 2016 roku.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2017 r. wyniósł 14,84 mln zł wobec 9,37 mln zł zysku rok wcześniej.

"Nakłady inwestycyjne Grupy w I kwartale 2017 r. wyniosły łącznie 12,6 mln zł, z czego 4,7 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe, a 7,9 mln zł na wartości niematerialne. Dla porównania, w ostatnim kwartale 2016 r. nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły łącznie 23,6 mln zł, z czego 13,7 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe, a 9,9 mln zł na wartości niematerialne" - podano także w raporcie.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.