W 2023 r. Bank Pekao umocnił się na pozycji lidera polskiego rynku nieskarbowych papierów dłużnych, obejmujących obligacje przedsiębiorstw, banków, jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz listy zastawne banków hipotecznych.

Pod względem łącznego nominału emisji Bank Pekao uczestniczył niemal w połowie wszystkich transakcji, wyraźnie dominując segment obligacji przedsiębiorstw, gdzie wspierał aż dwie trzecie wartości wszystkich transakcji. Pekao działał również aktywnie na rynku euroobligacji, potwierdzając aspiracje, by stać się bankiem pierwszego wyboru dla polskich przedsiębiorstw emitujących dług za granicą.

Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao / fot. materiały prasowe

– Jestem dumny, że konsekwentnie realizujemy strategię ESG, bierzemy udział w organizacji największych programów emisji obligacji w Polsce i stale zwiększamy naszą rozpoznawalność za granicą. Chcemy być partnerem pierwszego wyboru dla podmiotów oczekujących kompleksowej obsługi nie tylko w Polsce, lecz także za granicą. Wszelkie decyzje o wspieraniu naszych klientów podejmujemy samodzielnie, niezależnie od polityk zagranicznych grup kapitałowych, stając się pewnym partnerem w niepewnych czasach. Stabilność grupy kapitałowej Pekao w połączeniu z kompleksowym podejściem do biznesu korporacyjnego, w tym organizacji emisji obligacji, jest gwarancją udanej i wieloletniej współpracy – powiedział Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Rynkowa siła Żubra

Na początku 2024 r. popyt na papiery dłużne jest nadal wysoki. Wynika to głównie z obserwowanej od wielu miesięcy przewagi wpłat nad wypłatami z funduszy inwestycyjnych – kluczową grupą inwestorów na rynku papierów dłużnych. Według portalu Analizy.pl, w całym 2023 r. inwestorzy wpłacili do funduszy rynku kapitałowego (obejmujących fundusze absolutnej stopy zwrotu, akcji, dłużne, mieszane, rynku surowców i PPK) łącznie 23,4 mld zł. Najwięcej wpłat (19 mld zł) wpłynęło do funduszy dłużnych, których aktywa na koniec 2023 r. (110,8 mld zł) stanowiły aż 51,7 proc. całego polskiego rynku funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego (214,4 mld zł).

Według Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) w Polsce w 2023 r. zarejestrowano nieskarbowe papiery dłużne o łącznym nominale 113,5 mld zł. Emitentami były przedsiębiorstwa – 68,9 mld zł (60,7 proc. nominału wszystkich emisji), banki – 35,4 mld zł (31,2 proc.) a także JST – 9,2 mld zł (8,1 proc.).

Łącznie w 2023 r. Bank Pekao uczestniczył w emisji ponad 53 mld zł nieskarbowych papierów dłużnych zarejestrowanych w KDPW (47,1 proc. wartości wszystkich emisji), z czego aż 44,5 mld zł stanowiły emisje obligacji przedsiębiorstw (64,6 proc. udziału Pekao). Bank aktywnie współpracował aż z dziewięcioma spośród dwunastu największych przedsiębiorstw emitujących obligacje w 2023 r. Bank był także aktywnym oferującym papiery bankowe (7,2 mld, w tym listy zastawne i emisje własne Banku) oraz obligacje JST (1,8 mld zł). Warto podkreślić, że Bank oferuje papiery dłużne instytucjom finansowym – takie emisje nie wymagają sporządzania prospektu, co zmniejsza zakres obowiązków po stronie emitenta.

– Z sukcesem zrealizowaliśmy gros emisji na krajowym rynku papierów nieskarbowych, a także niemal wszystkie transakcje polskich emitentów na eurorynku. Naszym atutem jest zaufanie szerokiej grupy inwestorów z kraju i z zagranicy, budowane przez wiele lat dzięki najwyższym standardom obsługi, skrupulatnej selekcji emitentów oraz doświadczeniu zespołu ekspertów DCM (Debt Capital Markets) wspieranych przez bankowych specjalistów z takich branż jak energetyka, telekomunikacja, bankowość czy leasing. Wszystko to sprawia, że zarówno emitenci, jak i inwestorzy cenią sobie współpracę z zespołem spod znaku żubra. Możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość – mówi Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych w Banku Pekao.

W segmencie obligacji przedsiębiorstw na szczególną uwagę zasługują organizowane samodzielnie przez Pekao emisje takich emitentów jak Volkswagen Financial Services Polska (o łącznym nominale 1,24 mld zł), Europejski Fundusz Leasingowy (na łączną kwotę 500 mln zł) oraz AB (80 mln zł). Ponadto Bank Pekao od wielu lat, wraz z konsorcjum banków, oferuje obligacje Polskiego Holdingu Nieruchomości (220 mln zł w 2023 r.) oraz Grupy Kapitałowej KRUK, będącej jedną z największych firm zarządzania wierzytelnościami na europejskim rynku, która w ubiegłym roku pod polskim prawem wyemitowała aż 570 mln zł papierów dłużnych skierowanych do instytucji finansowych. Pekao współorganizował też emisję obligacji spółki BEST o wartości 70 mln zł i była to pierwsza od sześciu lat emisja kierowana do szerokiego grona inwestorów instytucjonalnych.

Jednym z wielu emitentów obligacji, których emisje organizował Bank Pekao, jest także… Bank Pekao. W 2023 r. bank samodzielnie uplasował na polskim rynku trzy serie swoich papierów typu MREL o łącznym nominale 1,85 mld zł. W 2023 r. bank samodzielnie organizował też emisje papierów dłużnych spółek spod znaku żubra. Pekao Leasing i Pekao Faktoring wyemitowały ponad 70 serii papierów dłużnych o nominale ponad 33,5 mld zł a Pekao Bank Hipoteczny 5 serii na 830 mln zł.

Ambicje potwierdzone emisjami euroobligacji

Jedną z ambicji Pekao jest to, aby stać się bankiem pierwszego wyboru dla polskich emitentów obligacji na międzynarodowym rynku. Potwierdzeniem obranej ścieżki jest wsparcie zrealizowane na rzecz ORLEN S.A. – największej polskiej spółki giełdowej, która w 2023 r. wyemitowała siedmioletnie euroobligacje na kwotę 500 mln euro. Bank Pekao pełnił w tej emisji funkcję jednego z globalnych koordynatorów, odpowiedzialnego za polskich inwestorów oraz współprowadzącego księgę popytu. Pekao wziął również udział w budowie księgi popytu dla emisji pięcioletnich euroobligacji Pepco Group o wartości 375 mln euro.

Bank może się również pochwalić pionierską emisją swoich czteroletnich zielonych nieuprzywilejowanych senioralnych euroobligacji o nominale 500 mln euro, w przypadku której był również współorganizatorem oraz współprowadzącym księgę popytu. Listopadową emisję przeprowadzono w ramach ogłoszonego pod koniec października programu emisji euroobligacji Banku (Program EMTN, euro medium-term note) do kwoty 5 mld euro. Papiery otrzymały rating na poziomie BBB od agencji S&P Global Ratings Europe Limited, a transakcja cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów z całej Europy, co potwierdził popyt przekraczający 1,5 mld euro.

Obligacje ESG na fali

Fundusze pozyskane przez Bank Pekao z emisji zielonych euroobligacji posłużą (re)finansowaniu projektów zgodnych z założeniami ram zrównoważonego finansowania banku (Sustainable Finance Framework). Ten opublikowany pod koniec października dokument określa m.in., na jakie kategorie projektów trafią środki pozyskane z emisji zielonych lub zrównoważonych obligacji banku. Po ogłoszonej w czerwcu 2021 r. strategii ESG zatwierdzenie Frameworku jest kolejnym milowym krokiem Banku Pekao na drodze ku silniejszemu wspieraniu zrównoważonego rozwoju w Polsce. Ważną rolę w realizacji tych zadań odgrywa specjalistyczne Biuro Rozwoju Produktów ESG Bankowości Korporacyjnej i Internacjonalizacji.

Miniony rok obfitował w wiele innych emisji typu ESG z udziałem Banku Pekao. Do największych należą dwie serie obligacji zrównoważonego rozwoju (sustainability-linked bonds) Cyfrowego Polsatu na łączną kwotę 3,49 mld zł, gdzie bank pełnił funkcję współorganizatora emisji i współprowadzącego księgę popytu. Obligacje te finansują m.in. realizację strategii rozwoju Grupy Polsat Plus, obejmującą budowę aktywów produkujących czystą energię i zielony wodór, a jednocześnie są oparte na celach powiązanych z celami zrównoważonego rozwoju Grupy.

Bank Pekao jest powszechnie uznanym organizatorem denominowanych w złotych emisji obligacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). W ubiegłym roku Pekao pełnił funkcję organizatora emisji trzech serii euroobligacji EBI o łącznej wartości nominalnej 2,5 mld zł. Kwota ta obejmowała 400 mln zł zielonych euroobligacji (Climate Awareness Bonds), z których środki są przeznaczane na działalność istotnie przyczyniającą się do ograniczenia zmian klimatycznych m.in. poprzez eliminację lub redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Bank był także jednym ze współorganizatorów emisji dwóch zielonych emisji obligacji Ghelamco Invest na łączną kwotę 520 mln zł, z których wpływy trafią na inwestycje przyjazne środowisku, w tym budynki neutralne energetycznie i odnawialne źródła energii (np. farmy słoneczne i wiatrowe). Bank był również wyłącznym organizatorem emisji zielonych obligacji spółki paliwowej ANWIM o wartości 65 mln zł. Były to obligacje ESG-linked, których warunki emisji zobowiązują emitenta do inwestycji w fotowoltaikę oraz projekty z obszaru zrównoważonego rozwoju.

Bank wspiera sektor publiczny

Bank Pekao w 2023 r. był bankiem pierwszego wyboru dla spółek komunalnych emitujących obligacje i trzecim najczęściej wybieranym bankiem przez samorządy emitujące obligacje. Dzięki stosunkowo szybkiej procedurze emisyjnej instrumenty te cieszą się coraz większą popularnością wśród samorządów. Receptą na sukces emisji są przede wszystkim doświadczenie banku jako organizatora emisji, doświadczeni inwestorzy, sprawny proces emisji oraz głębokie relacje banku z samorządami. Łącznie w 2023 r. Bank Pekao samodzielnie przeprowadził emisje obligacji komunalnych wartych niemal 2 mld zł. Największymi emitentami byli: Łódź (500 mln zł), Kraków (300 mln zł), Lublin (250 mln zł), Toruń (140 mln zł), Stalowa Wola (130 mln zł) oraz Białystok (100 mln zł).

Materiały prasowe