Minimalne wynagrodzenia lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i pozostałych pracowników sektora ochrony zdrowia wzrosły od 1 lipca 2023. Najwyższy minimalny pułap w publicznych placówkach wynosi ponad 9201 zł brutto. Najniższa pensja minimalna to z kolei 4125 zł brutto. Są to płace zasadnicze. Pracownicy publicznych placówek medycznych mogą też liczyć na dodatki, które podwyższają całkowitą wypłatę. Ile zarabiają poszczególni pracownicy ochrony zdrowia? Zobacz aktualne stawki.

1 lipca 2023 roku weszły w życie nowe minimalne wynagrodzenia dla pracowników w sektorze opieki zdrowotnej. Zmiany w płacach zostały wprowadzone na mocy zmienionej przed rokiem ustawy dotyczącej ustalania minimalnych wynagrodzeń podmiotów medycznych. Ustawa o najniższym wynagrodzeniu dotyczy m.in. lekarzy, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych, opiekunów, fizjoterapeutów oraz pracowników salowych i sanitariuszy.

Jak precyzuje prawo, najniższe wynagrodzenia muszą być zwiększone, jeśli spadną poniżej określonego progu, który jest wynikiem pomnożenia współczynnika pracy (ustalonego w załączniku do ustawy) przez średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym. To za wyniosło 6346,15 zł w roku 2022 i stanowiło podstawę do obliczenia tegorocznych podwyżek minimalnych wynagrodzeń w sektorze opieki zdrowotnej.

Podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia od lipca 2023 r.

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Zdrowia, wynagrodzenie zasadnicze lekarza ze specjalizacją wzrosło o 991,25 zł, lekarza bez specjalizacji o 813,51 zł, a lekarza stażysty o 649,44 zł.

Z kolei pielęgniarki, fizjoterapeuci, farmaceuci oraz diagnostycy laboratoryjni z tytułem magistra i wymaganą specjalizacją otrzymali podwyżki w wysokości 881,87 zł. Opiekunowie medyczni i inni pracownicy medyczni ze średnim wykształceniem dostali podwyżki w wysokości 587,91 zł, zaś sanitariusze i pracownicy salowi mogą liczyć na podwyżki w wysokości 444,35 zł.

W kolejnej części artykułu wymieniamy minimalne stawki pensji zasadniczych dla poszczególnych grup zawodowych w ochronie zdrowia. Są to kwoty brutto.

Ile zarabiają lekarze od lipca 2023? [STAWKI]

Poniżej zamieszczamy minimalne wynagrodzenia zasadnicze lekarzy od 1 lipca 2023 (kwoty brutto):

 • Lekarz ze specjalizacją – 9201,92 zł – wzrost o 991,25 zł
 • Lekarz bez specjalizacji – 7551,92 zł – wzrost o 813,51 zł
 • Lekarz stażysta – 6028,84 zł – wzrost o 649,44

Ile zarabiają pielęgniarki od lipca 2023 r.? [KWOTY]

Minimalne wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek i położnych od 1 lipca 2023 r. przedstawiają się następująco (kwoty brutto):

 • Pielęgniarki i położne zatrudnione na stanowiskach wymagających tytułu magistra i specjalizacji - 8186,53 zł brutto - wzrost o 881,87 zł
 • Pielęgniarki i położne zatrudnione na stanowiskach wymagających tytułu magistra albo zatrudnione na stanowiskach niewymagających tytułu magistra, ale wymagających specjalizacji - 6473,07 zł brutto - wzrost o 697,29 zł
 • Pielęgniarki i położne z innym wykształceniem - 5 965,38 zł brutto - to wzrost o 642,60 zł w stosunku do obecnie gwarantowanej kwoty w wysokości 5322,78 zł.

Ile zarabiają farmaceuci, fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni? [STAWKI 2023]

Od lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenia zasadnicze farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych przedstawiają się następująco (kwoty brutto):

 • Magister fizjoterapii, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny z wymaganą specjalizacją – 8186,53 – wzrost o 881,87 zł
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny z wymaganym wykształceniem magisterskim bez specjalizacji – 6473,07 zł – wzrost o 697,29 zł
 • Fizjoterapeuta z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia, fizjoterapeuta z wymaganym średnim wykształceniem bez specjalizacji – 5965,38 zł – wzrost o 642,60 zł.

Ile zarabiają psychologowie, ratownicy medyczni i technicy elektroradiologii? [KWOTY 2023]

Od lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenia zasadnicze psychologów, ratowników medycznych i techników elektroradiologii przedstawiają się następująco (kwoty brutto):

 • Psycholog kliniczny – 8186,53 – wzrost o 881,87 zł
 • Technik elektroradiolog, psycholog z wymaganym wykształceniem magisterskim bez specjalizacji – 6473,07 zł – wzrost o 697,29 zł
 • Ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik medyczny z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem – 5965,38 zł – wzrost o 642,60 zł.

Ile zarabiają salowe, sanitariusze i opiekunowie medyczni? [STAWKI]

Od lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenia zasadnicze salowych, sanitariuszy i opiekunów medycznych przedstawiają się następująco (kwoty brutto):

 • Opiekun medyczny, pozostali pracownicy ze średnim wykształceniem – 5457,69 zł – wzrost o 587,91 zł
 • Sanitariusz, salowa – 4125 zł – wzrost o 444,35 zł.

Dodatki do pensji w ochronie zdrowia. Jakie bonusy dostają pracownicy?

Należy pamiętać, że ustawa wyznaczyła jedynie minimalne płace zasadnicze. Oznacza to, że medycy i pracownicy w ochronie zdrowia mogą zarabiać więcej. Same placówki mają prawo ustalić im wyższe płace zasadnicze. Dodatkowo od kwot wynagrodzeń zasadniczych obliczane są dodatki. Są to:

 • Dodatek stażowy - ustawowo gwarantowany (do 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego).
 • Dodatek za pracę w nocy (65 proc. stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy).
 • Dodatek za pracę w dni wolne od pracy (45 proc. stawki godzinowej za każdą godzinę pracy).
 • Dodatek za dyżury medyczne płatny jak za pracę w godzinach nadliczbowych (w wysokości 50 proc. albo 100 proc. wynagrodzenia za każdą godzinę dyżuru).