"Istotną cechą ostatniego okresu jest duża zmienność warunków makroekonomicznych. W związku z powyższym KGHM z uwagą analizuje możliwe zagrożenia i ryzyka, zakładając możliwość dalszych niekorzystnych dla spółki zmian w zakresie cen miedzi i srebra" - napisała spółka w komunikacie prasowym.

"Potencjalny wpływ tych zmian może oznaczać ewentualną potrzebę weryfikacji nakładów inwestycyjnych i obniżenia wartości aktywów produkcyjnych. Jeśli współczynnik relacji kapitalizacja rynkowa spółki do wartości aktywów netto w długim terminie (powyżej jednego roku) utrzyma się poniżej 0,8, spółka będzie zobowiązana do zbadania przesłanek i przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywów netto" - podano.

KGHM poinformował, że analizuje również następstwa ewentualnego dalszego umacniania się amerykańskiej waluty, co oznacza presję na dolarowe ceny surowców. Dodano, że istotne znaczenie może mieć także większe od oczekiwanego spowolnienie chińskiej gospodarki, co może skutkować spadkiem tempa wzrostu konsumpcji miedzi.

"W związku z tym spółka dokonuje przeglądu projektów i programów inwestycyjnych, zakładając możliwość przesunięcia projektów w czasie oraz zawieszenia niektórych inwestycji. Analizowane są scenariusze działań w przypadku długoterminowego utrzymywania się cen metali na niskich poziomach. Mając pełną świadomość czynników zagrażających realizacji planów grupy KGHM, spółka z wyprzedzeniem podejmuje działania służące osłabieniu ich negatywnego wpływu" - czytamy w komunikacie. (PAP)