Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) prowadzące działalność na koniec IV kwartału 202022 r. wykazały zysk netto w wysokości 99,59 mln zł wobec 11,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

"Na koniec IV kwartału 2022 r. 19 kas prowadzących działalność wykazało zysk netto w wysokości ok. 99,59 mln zł. W IV kwartale 2021 r. kasy wykazały zysk netto w wysokości 11,18 mln zł. Z analizowanych sprawozdań kas prowadzących działalność wynika, że na koniec IV kwartału 2022 r. 2 kasy wykazały stratę netto" - czytamy w raporcie.

Fundusze własne kas prowadzących działalność na koniec IV kwartału 2022 r. wzrosły o 17,72 mln zł, tj. o 4,69%, do poziomu 395,79 mln zł, w porównaniu do IV kwartału 2021 r. W IV kwartale 2022 r. wzrósł współczynnik wypłacalności kas w porównaniu do początku roku o 0,13 p.p. do poziomu 4,22%, podano

"Z ustaleń nadzoru inspekcyjnego i analitycznego wynika, że wyniki finansowe, niektórych kas powinny zostać skorygowane (obniżone) o łączną kwotę ok. 0,51 mln zł. Po uwzględnieniu tych korekt - biorąc pod uwagę dane sprawozdawcze kas na koniec IV kwartału 2022 r. - wartość funduszy własnych kas obniżyłaby się do poziomu (+) 395,28 mln zł" - czytamy dalej w prezentacji.

Na koniec IV kwartału 2022 r. 10 kas objętych było postępowaniami naprawczymi, w tym 1 kasa realizowała program naprawczy uzgodniony z KNF.

"W IV kwartale 2022 r. w porównaniu do początku roku wystąpił wzrost wartości:

* aktywów o 104,25 mln zł, tj. o 1,05%

* funduszy własnych o 17,72 mln zł, tj. o 4,69%

* portfela kredytowego netto o 182,22 mln zł, tj. o 2,64%

* portfela kredytowego brutto o 203,73 mln zł, tj. o 2,72%

* portfela kredytów przeterminowanych o 301,12 mln zł, tj. o 23,78%

* salda odpisów aktualizacyjnych o 21,68 mln zł, tj. o 3,57%

spadek wartości:

* depozytów o 95,83 mln zł, tj. o 1,02%"- czytamy w prezentacji

W IV kwartale 2022 r., w porównaniu do początku roku liczba zatrudnionych w kasach zwiększyła się o 11 osób, tj. o 0,80%. Na koniec IV kwartału 2022 r. działało 19 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zrzeszonych w Kasie Krajowej.

W kasach prowadzących działalność na koniec IV kwartału 2022 r. w porównaniu do początku roku wartość portfela pożyczek i kredytów przeterminowanych wzrosła o 301,12 mln zł, tj. o 23,78%, zaś przeterminowanych powyżej 12 miesięcy spadła o 23,71 mln zł, tj. o 4,45%, podano.

(ISBnews)