Rząd zajmie się dzisiaj projektem nowelizacji ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, której celem jest rozszerzenie możliwości obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych o wartość obligacji ustawowo gwarantowanych przez Skarb Państwa, wynika z porządku obrad Rady Ministrów.

Posiedzenie rządu zaplanowano na 11.00.

Projekt, który będzie przedmiotem prac rządu zakłada także wyłączenie wydatków dla podmiotów dotkniętych kryzysem energetycznym, emerytów i rencistów w związku ze wzrostem cen oraz finansowanie sił zbrojnych z limitu wydatków w roku 2022.

Planowane zmiany w ustawie o podatku od niektórych instytucji finansowych zakładają rozszerzenie możliwości obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych o wartość aktywów w postaci obligacji ustawowo gwarantowanych przez Skarb Państwa.

Chodzi o obniżenie kosztów finansowania emisji obligacji ustawowo gwarantowanych przez Skarb Państwa, tj. emisji obligacji na rzecz utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego czy Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A programów rządowych będących przedsięwzięciami o szczególnym znaczeniu dla państwa,

Jednocześnie projekt zakłada wprowadzenie możliwości obniżenia podstawy opodatkowania o wartość aktywów wynikających z transakcji odkupu, jeżeli:

- przedmiotem transakcji są skarbowe papiery wartościowe,

- transakcja została zawarta na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu oraz

- transakcja podlega rozliczeniu przez CCP.

Zgodnie z projektowaną ustawą, do transakcji, których stroną będzie Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie miałyby zastosowania wymogi dotyczące zawarcia transakcji na rynku regulowanym i rozliczenia przez CCP.

Zmiana ma przede wszystkim na celu rozwinięcie rynku repo skarbowych papierów wartościowych, usprawniając działanie rynku wtórnego. Dodatkowo powinna ona mieć również pozytywny wpływ na rynek pierwotny, tj. sprzedaż obligacji skarbowych na przetargach, przyczyniając się tym samym do stabilizacji popytu na skarbowe papiery wartościowe na przetargach oraz poprawę ich wyceny.

Projekt zawiera także zmiany w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie prawo ochrony środowiska. Zakłada, że w roku 2022 w wydatkach objętych limitem wydatków nie uwzględnia się skutków finansowych wynikających z dodatkowych działań nakierowanych na: wsparcie podmiotów dotkniętych kryzysem energetycznym lub zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, wsparcie świadczeniobiorców, w szczególności emerytów i rencistów, w związku ze wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz finansowanie sił zbrojnych.

Ma to - jak podano - umożliwić nieuwzględnianie w wydatkach objętych nieprzekraczalnym limitem środków finansowych przeznaczonych na cele określone w projektowanej regulacji.

(ISBnews)