Na stronach z harmonogramem prac legislacyjnych i programowych rządu została w poniedziałek opublikowana informacja o projekcie ustawy o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

"Projekt przewiduje utworzenie państwowego funduszu celowego o nazwie Fundusz Edukacji Finansowej (FEF) działającego w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych. Dysponentem FEF będzie minister właściwy do spraw instytucji finansowych. Jednocześnie zlikwidowany zostanie dotychczasowy Funduszu Edukacji Finansowej (Fundusz), którego środkami dysponuje Rzecznik Finansowy" – napisano na stronie z wykazem prac legislacyjnych rządu.

Dodano, że przychodami nowego FEF będą wpływy z tytułu kar pieniężnych oraz z innych źródeł. Dodatkowo fundusz będzie uzyskiwał przychody z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez Rzecznika Finansowego, które dotychczas stanowiły dochód budżetu państwa, oraz z odsetek. Wskazano, że w przypadku konieczności zwrotu środków z tytułu zmniejszonych albo uchylonych kar pieniężnych FEF będzie mógł uzyskać z budżetu państwa nieoprocentowaną pożyczkę na ten cel.

Reklama

W wykazie prac legislacyjnych stwierdzono, że FEF przejmie również środki likwidowanego a działającego obecnie przy Rzeczniku Finansowym funduszu.

"W związku z likwidacją Funduszu projekt zawiera również przepisy zobowiązujące Rzecznika Finansowego do przekazania ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do dysponowania środkami FEF, w szczególności danych dotyczących rachunków bankowych, na których były gromadzone środki likwidowanego Funduszu, oraz ewidencję księgową operacji związanych z funkcjonowaniem likwidowanego Funduszu" – napisano w informacji zamieszczonej w wykazie prac legislacyjnych.

Wyjaśniono tam, że środki FEF będą przeznaczane na zadania związane z edukacją finansową, między innymi na: opracowywanie i realizację strategii edukacji finansowej, organizację kampanii edukacyjnych, informacyjnych lub promocyjnych mających na celu zwiększenie kompetencji finansowych społeczeństwa, opracowywanie i realizację programów edukacyjnych i wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, zagrożeń na nim występujących oraz podmiotów na nim działających.

"Zadania te będą realizowane przy pomocy Rady Edukacji Finansowej, która m.in. będzie wyznaczać kierunki realizacji zadań finansowanych ze środków FEF i określać sposób ich realizacji, a także opracowywać opinie i wnioski w sprawach dotyczących edukacji finansowej" – wyjaśniono w informacji.