Takie praktyki pozbawiają państwa członkowskie znacznych dochodów, prowadzą do nieuczciwej konkurencji i podważają zaufanie obywateli.

W rezolucji Parlament stwierdza, że chociaż konkurencja podatkowa między krajami sama w sobie nie jest problematyczna, wspólne zasady powinny regulować sposób, w jaki kraje wykorzystują swoje systemy podatkowe i politykę w celu przyciągania przedsiębiorstw i zysków.

Posłowie do PE przedstawiają w rezolucji liczne propozycje szybkiego ulepszenia polityki dotyczącej szkodliwych praktyk podatkowych. Chcą m.in. definicji progu działalności gospodarczej w kraju, poniżej którego nie można uznać, że firma ma tam rzeczywiście siedzibę, zwrócenia się do Komisji o wydanie wytycznych dotyczących sposobu projektowania sprawiedliwych i przejrzystych zachęt podatkowych przy mniejszym ryzyku zakłócenia jednolitego rynku. Domagają się też, aby zalecenia dla poszczególnych krajów wydawane co roku w ramach europejskiego semestru były wykorzystywane również do zwalczania tzw. agresywnego planowania podatkowego.

Co najważniejsze, posłowie wzywają do całościowej reformy kodeksu postępowania w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw (CoC), narzędzia wykorzystywanego do zwalczania szkodliwej konkurencji podatkowej. Kryteria, zarządzanie i zakres kodeksu postępowania powinny zostać zrewidowane – apelują.

Rezolucja została przyjęta 506 głosami za, przy 81 głosach przeciw i 99 wstrzymujących się.

Skandale podatkowe w ostatniej dekadzie (Lux Leaks, Panama Papers, Paradise Papers i ostatnio Pandora Papers) z udziałem międzynarodowych korporacji i znanych osób ujawniły zakres i powagę tych zjawisk oraz pilną potrzebę znalezienia rozwiązań do przezwyciężenia im.