Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dostosowujący polskie prawo do zmian, wynikających z wejścia w życie unijnych regulacji dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs), podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej służy wdrożeniu m.in. dyrektywy (2019/2177) dotyczącej zmian w funkcjonowaniu Europejskich Organów Nadzoru oraz dyrektywy (2015/2366) dotyczącej usług płatniczych. Zawiera też regulacje dot. wykonywania umów ubezpieczenia przez zakłady ubezpieczeń w związku z Brexitem.

"Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi o dokonanie zmian związanych z wejściem w życie unijnych regulacji dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs). Na ESAs składają się: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejski Urząd Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych. Urzędy te powstały jako odpowiedź na kryzys finansowy z lat 2007–2008, a ich celem jest wzmocnienie stabilności i efektywności systemu finansowego UE oraz poprawa ochrony konsumentów i inwestorów" - czytamy w komunikacie.

Zmiany dotyczyć mają przepisów z zakresu działalności dostawców usług w zakresie udostępniania informacji.

"Dotychczas dostawcy ci uzyskiwali zezwolenia oraz byli nadzorowani przez krajowe organy nadzoru. Po zmianach, udzielanie zezwoleń dostawcom usług w zakresie udostępniania informacji oraz nadzór nad nimi zostanie przeniesiony w większości do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Niektórzy dostawcy, których działalność nie będzie istotna dla unijnego rynku nadal będą podlegać krajowemu nadzorowi" - wyjaśniono.

Wzmocniony ma zostać nadzór nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną wykonywaną przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Projektowane jest zobowiązanie organu nadzoru, tj. Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), do niezwłocznego przekazywania właściwym organom nadzorczym innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz EIOPA (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) informacji dotyczących krajowych zakładów ubezpieczeń lub krajowych zakładów reasekuracji, które wykonują lub zamierzają wykonywać znaczącą działalność transgraniczną na terytorium tych państw oraz o ryzykach związanych z tą działalnością.

Projekt zakłada umożliwienie KNF występowania z wnioskiem do właściwych organów nadzorczych innych państw członkowskich Unii Europejskiej i EIOPA o ustanowienie i koordynowanie platform współpracy oraz uczestnictwo w takich platformach.

Aby poprawić ochronę konsumentów, mają zostać wprowadzone przepisy dotyczące udostępniania przez dostawców usług płatniczych broszury sporządzonej przez Komisję Europejską, zawierającej informacje dla konsumentów o przysługujących im prawach.

Zapewnione ma zostać także nieprzerwane wykonywanie przez zakłady ubezpieczeń - mające siedzibę w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltarze - trwających umów ubezpieczenia umów ubezpieczenia, umów reasekuracji i umów retrocesji zawartych do 31 grudnia 2020 r., które na zasadzie jednolitej licencji prowadziły działalność na terytorium Polski, do dnia wygaśnięcia roszczeń z tych umów.

Planowane jest także wprowadzenie zmian związanych z funkcjonowaniem spółek publicznych, które mają obowiązek ogłoszenia wezwania na akcje w sytuacji wycofania spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) lub NewConnect.

Zmiany mają zwiększyć pewność prawną, jeśli chodzi o wycofanie akcji z obrotu regulowanego oraz pozwolić na utrzymanie należytej ochrony interesów inwestorów mniejszościowych w związku z takimi operacjami, podano także.

Nowe rozwiązania co do zasady mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r, za wyjątkiem niektórych przepisów (dot. m.in. Brexitu).