Wynik był lepszy od średniej prognoz rynkowych na poziomie 47 mln zł straty netto. Największy spadek rentowności nastąpił w segmencie obrót i magazynowanie. Marża na sprzedaży gazu wysokometanowego spadła do minus 9 proc.

Grupa wykazała jednak w trzecim kwartale stratę operacyjną na poziomie 24,5 mln zł wobec 333 mln zł zysku operacyjnego w analogicznym okresie minionego roku. Analitycy spodziewali się 30 mln zł zysku operacyjnego. Przychody wzrosły do 5300 mln zł z 4508 mln zł przed rokiem.

Osłabienie kondycji finansowej grupy spowodowane zostało przede wszystkim pogorszeniem rentowności sprzedaży gazu wysokometanowego. Stąd największy spadek rentowności nastąpił w segmencie obrót i magazynowanie, gdzie strata operacyjna wyniosła 348,7 mln zł. Oznacza to spadek wyniku o 321,9 mln zł w porównaniu z III kw. 2011 r.

"Spowodowane zostało to spadkiem do minus 9 proc. marży na sprzedaży gazu wysokometanowego, na co decydujący wpływ miał wzrost kosztów pozyskania gazu, które nie zostały odzwierciedlone w taryfie na paliwo gazowe" - poinformowała spółka.

"W efekcie wzrostu o 9 proc. notowań cen ropy naftowej na rynkach światowych, a także wyższego o 13 proc. aniżeli w III kwartale 2011 roku kursu USD/PLN, grupa PGNiG odnotowała wzrost jednostkowych kosztów zakupu gazu z importu" - wyjaśniła firma w komentarzu do wyników.

Zysk operacyjny segmentu poszukiwanie i wydobycie wyniósł 441,1 mln zł i był wyższy o 85,4 mln zł rok do roku. Poprawa była możliwa dzięki wyższej rentowności sprzedaży ropy naftowej.

"Ceny, po jakich była realizowana sprzedaż tego surowca, wzrosły o 6 proc., na co głównie wpłynął wzrost o 13 proc. kursu USD/PLN" - podano w raporcie.

Na poprawę wyniku segmentu wpłynął również spadek kosztów usług obcych, wynikający z braku w tym okresie odwiertów negatywnych.

Wynik operacyjny segmentu dystrybucja wyniósł minus 15,8 mln zł i był niższy od wyniku z III kwartału 2011 roku o 8,2 mln zł. Przyczyną pogorszenia wyniku był kosztów świadczeń pracowniczych, który z kolei wynikał z przesunięcia pomiędzy kwartałami drugim i trzecim kosztów premii okresowych.

W okresie lipiec-wrzesień w obszarze dystrybucji firma zanotowała nieznacznie wyższy poziom przychodów ze sprzedaży, na co wpłynął wzrost o 4 proc. wolumenu dystrybuowanego gazu.

Segment wytwarzanie z kolei zanotował w trzecim kwartale stratę na poziomie 86,2 mln zł. To wynik sezonowości sprzedaży oraz m.in. "skutek umorzenia w kwocie 38,8 mln zł aktywów niematerialnych zidentyfikowanych w momencie nabycia".

Po trzech kwartałach PGNiG miał 52,8 mln zł zysku operacyjnego, 77,1 mln zł straty operacyjnej i 20.064 mln zł przychodów.