Jak podał w środę PKN Orlen, wśród projektów uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie akcjonariuszy, jest też propozycja, aby od 1 stycznia 2013 r. mogli oni uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach spółki przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej.

Wprowadzenie takiej możliwości, obejmującej dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym i wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu, wymaga wprowadzenia odpowiedniego zapisu do statutu PKN Orlen.

ZWZ PKN Orlen zajmie się również rozpatrzeniem sprawozdania finansowego spółki i wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011. Rozpatrzy również uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej płockiego koncernu z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.

Propozycja przeznaczenia całego zysku na kapitał zapasowy

Pod koniec marca zarząd płockiego koncernu zaproponował, by zysk spółki za 2011 r. w wysokości ponad 1 mld 386 mln zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. Rekomendacja ta, gdyby została zaakceptowana przez akcjonariuszy, oznaczałaby, że spółka nie wypłaciłby dywidendy za 2011 r.

PKN Orlen wyjaśnił, że stanowisko zarządu spółki w sprawie dywidendy za 2011 r. "wynika z założeń długofalowej strategii rozwoju, przewidującej realizację kluczowych inwestycji w obszarach upstreamu (wydobycia - PAP) i energetyki, które to segmenty będą stanowiły dźwignię dalszego wzrostu wartości grupy Orlen".

W 2010 r. zysk PKN Orlen wyniósł 2 mld 357 mln zł i decyzją akcjonariuszy - w czerwcu 2011 r. - został przeznaczony na kapitał zapasowy.

Obrady ZWZ akcjonariuszy PKN Orlen rozpoczną się w Domu Technika w Płocku 30 maja o godz. 11.