Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na utworzenie oddziału HSBC France w Polsce poprzez przeniesienie całego majątku HSBC Bank Polska na HSBC France.

„W związku z połączeniem działalność banku przejmowanego nie zostanie zakończona, lecz będzie kontynuowana na terenie Polski przez przejmującą instytucję kredytową w formie oddziału" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie KNF jednogłośnie podjęła decyzję w sprawie wskazania następujących warunków w interesie dobra ogólnego, które oddział instytucji kredytowej musi spełniać przy prowadzeniu działalności na terytorium Polski.

"Wskazane przez KNF warunki dotyczą zobowiązania HSBC France:

Reklama

1) Informowania klienta, przed zawarciem umowy i najpóźniej z chwilą złożenia oferty, w sposób jednoznaczny i potwierdzony przez klienta, o faktach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa depozytów gromadzonych przez HSBC France w związku z prowadzeniem działalności na terytorium Polski przez oddział, m.in. o:

a) sprawowaniu nadzoru nad działalnością oddziału z punktu jego wypłacalności przez władze nadzorcze we Francji,
b) miejscu i sposobie przechowywania gromadzonych środków, w tym stosowanych zabezpieczeniach,
c) zasadach obsługi kasowej umożliwiającej wypłatę gromadzonych środków na każde żądanie klienta lub z nadejściem określonego terminu,
d) danych teleadresowych umożliwiających klientowi bezpośredni – fizyczny kontakt z oddziałem,
e) sposobie gwarantowania gromadzonych depozytów,
f) miejscu przechowywania i przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową,
g) możliwości wnioskowania o informacje na temat regulacji prawnych dotyczących działalności HSBC France i jego oddziału w Polsce oraz kodeksów dobrych praktyk, którym podlega HSBC France.2) Zapewnienia, aby przekazy reklamowe lub marketingowe nie wprowadzały ich odbiorców w błąd co do przekazywanych informacji;

Reklama

3) Udostępnienia do publicznej wiadomości w języku polskim treści sprawozdań finansowych bezzwłocznie po ich zatwierdzeniu, a także informacji o podjętych wobec tej instytucji kredytowej przez właściwą władzę w kraju jej siedziby działaniach nadzorczych w zakresie podlegającym w tym kraju ujawnieniu;

4) Powstrzymania się od arbitrażu regulacyjnego;

5) Zapewnienia jednoznacznego rozdzielenia oferty usług świadczonych w ramach ewentualnie prowadzonej równolegle na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności transgranicznej (na podstawie swobody świadczenia usług) od oferty oddziału;

6) Zapewnienia stosowania wysokich standardów identyfikacji klienta, w szczególności zapewniających prawidłową weryfikację tożsamości klienta oraz przewidujących odmowę świadczenia usługi w przypadku braku możliwości takiej weryfikacji;

7) Powstrzymania się od wykorzystywania ewentualnej przewagi konkurencyjnej na rynku usług bankowych w Polsce, powstałej na skutek działania mechanizmów niemających charakteru rynkowego, a w szczególności na skutek niestosowania się do funkcjonujących na rynku usług bankowych w Polsce zasad prowadzenia działalności bankowej, wynikających z regulacji i rekomendacji nadzorczych;

8) Zapewnienia, aby wszelkie powództwa cywilnoprawne dotyczące zawartych umów poddawane były rozstrzygnięciom sądów polskich na takich samych warunkach, jak powództwa dotyczące umów zawieranych przez banki krajowe;

9) Stosowania się do wskazań KNF dotyczących prowadzenia działalności przez ten oddział w sposób zgodny z interesem dobra ogólnego, a w szczególności dotyczących ochrony dóbr konsumenta, zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego a także zapobieżenia naruszeniom prawa lub wzrostowi ryzyka systemowego w sektorze finansowym" - czytamy także.