„W związku z połączeniem działalność banku przejmowanego nie zostanie zakończona, lecz będzie kontynuowana na terenie Polski przez przejmującą instytucję kredytową w formie oddziału" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie KNF jednogłośnie podjęła decyzję w sprawie wskazania następujących warunków w interesie dobra ogólnego, które oddział instytucji kredytowej musi spełniać przy prowadzeniu działalności na terytorium Polski.

"Wskazane przez KNF warunki dotyczą zobowiązania HSBC France: 

1)    Informowania klienta, przed zawarciem umowy i najpóźniej z chwilą złożenia oferty, w sposób jednoznaczny i potwierdzony przez klienta, o faktach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa depozytów gromadzonych przez HSBC France w związku z prowadzeniem działalności na terytorium Polski przez oddział, m.in. o:

a)    sprawowaniu nadzoru nad działalnością oddziału z punktu jego wypłacalności przez władze nadzorcze we Francji, 
b)    miejscu i sposobie przechowywania gromadzonych środków, w tym stosowanych zabezpieczeniach, 
c)    zasadach obsługi kasowej umożliwiającej wypłatę gromadzonych środków na każde żądanie klienta lub z nadejściem określonego terminu, 
d)    danych teleadresowych umożliwiających klientowi bezpośredni – fizyczny kontakt z oddziałem, 
e)    sposobie gwarantowania gromadzonych depozytów, 
f)    miejscu przechowywania i przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową, 
g)    możliwości wnioskowania o informacje na temat regulacji prawnych dotyczących działalności HSBC France i jego oddziału w Polsce oraz kodeksów dobrych praktyk, którym podlega HSBC France.

2)    Zapewnienia, aby przekazy reklamowe lub marketingowe nie wprowadzały ich odbiorców w błąd co do przekazywanych informacji; 

3)    Udostępnienia do publicznej wiadomości w języku polskim treści sprawozdań finansowych bezzwłocznie po ich zatwierdzeniu, a także informacji o podjętych wobec tej instytucji kredytowej przez właściwą władzę w kraju jej siedziby działaniach nadzorczych w zakresie podlegającym w tym kraju ujawnieniu; 

4)    Powstrzymania się od arbitrażu regulacyjnego; 

5)    Zapewnienia jednoznacznego rozdzielenia oferty usług świadczonych w ramach ewentualnie prowadzonej równolegle na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności transgranicznej (na podstawie swobody świadczenia usług) od oferty oddziału; 

6)    Zapewnienia stosowania wysokich standardów identyfikacji klienta, w szczególności zapewniających prawidłową weryfikację tożsamości klienta oraz przewidujących odmowę świadczenia usługi w przypadku braku możliwości takiej weryfikacji; 

7)    Powstrzymania się od wykorzystywania ewentualnej przewagi konkurencyjnej na rynku usług bankowych w Polsce, powstałej na skutek działania mechanizmów niemających charakteru rynkowego, a w szczególności na skutek niestosowania się do funkcjonujących na rynku usług bankowych w Polsce zasad prowadzenia działalności bankowej, wynikających z regulacji i rekomendacji nadzorczych;  

8)    Zapewnienia, aby wszelkie powództwa cywilnoprawne dotyczące zawartych umów poddawane były rozstrzygnięciom sądów polskich na takich samych warunkach, jak powództwa dotyczące umów zawieranych przez banki krajowe; 

9)    Stosowania się do wskazań KNF dotyczących prowadzenia działalności przez ten oddział w sposób zgodny z interesem dobra ogólnego, a w szczególności dotyczących ochrony dóbr konsumenta, zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego a także zapobieżenia naruszeniom prawa lub wzrostowi ryzyka systemowego w sektorze finansowym" - czytamy także.