"Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie zawieszenia obrotu, od dnia 4 maja 2018 r., akcjami spółek: Graviton Capital SA, Indygotech Minerals SA, Lark.pl SA, Ursus SA z powodu nieprzekazania przez spółki do publicznej wiadomości raportów rocznych za rok obrotowy 2017 lub nieprzekazania kompletnych raportów rocznych za rok obrotowy 2017, tj. niezawierających sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, w terminie określonym przepisami prawa" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z § 79 ust. 7 rozporządzenia ministra finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych raport roczny i skonsolidowany raport roczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, nie później niż cztery miesiące od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy, przypomniano.

"Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym" - podsumowano.