Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych karę pieniężną w wysokości 2 tysięcy złotych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania - poinformowała KNF w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu.

Kara wynika z naruszenia przez ubezpieczyciela, według KNF, art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (w myśl tego przepisu zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie).

Komisja, jak dodaje komunikat, "jednogłośnie utrzymała w całości decyzję KNF z dnia 20 grudnia 2016 r. w zakresie nałożenia na osobę fizyczną kary pieniężnej w wysokości 90 tysięcy złotych, w związku z rażącym naruszeniem obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną, w okresie pełnienia przez stronę funkcji członka zarządu spółki". Komunikat nie informuje, o jaka spółkę i jaka osobę chodzi.